Legislativa

Legislativa a metodika

Rada galerií České republiky

AMG

Mezinárodní rada muzeí ICOM

PROFESNÍ ETICKÝ KODEX MUZEÍ. Dokument ke stažení ve formátu PDF (Adobe Acrobat) ze stránek RG ČR.

ArtMap – portál věnovaný výstavám a umění

ART+ – portál věnovaný trhu s uměním

Zákony týkající se provozu galerií a muzeí umění (vše dostupné na stránkách Ministerstva kultury ČR)

71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
101/2001 Sb. Zákon o navracení kulturních statků
121/2001 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
214/2002 Sb. Zákon o vývozu z celního území EU
257/2001 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
275/2000 Sb. Vyhláška ministerstva kultury ze dne 28.7.2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000
Sb.Č.j. 53/2001 Metodický pokyn ministerstva kultury k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi) ze dne 4.1.2001
Č.j. 14639/2002 Metodický pokyn ministerstva kultury k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí ze dne 14.10.2002

 

METODICKÁ CENTRA

Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy
Oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Sídlo: Milady Horákové 139, Praha 7
Tel.: 257 085 446, fax: 233 371 867, e-mail: ces@mkcr.cz

Metodické centrum konzervace
Technické muzeum v Brně
Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno
Tel.: 541 421 452, fax: 541 214 418, e-mail: mck@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění
Národní galerie v Praze
Adresa: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
Tel.: 224 301 812, fax: 224 301 194, e-mail: mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

Centrum pro informační technologie v muzejnictví
Moravské zemské muzeum
Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: 533 435 267, fax: 542 212 792, e-mail: citem@citem.cz
www.citem.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Národní muzeum
Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Tel.: 224 497 373, fax: 224 497 177,
www.emuzeum.cz

Centrum nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu
Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně,
Moravské náměstí 1a, Brno
Tel.: 532 169 322,  www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/cens

Metodické centrum pro muzea v přírodě
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Palackého 147
756 01  Rožnov pod Radhoštěm
571 757 112,  www.mcmuzeavprirode.cz